قبل از اینکه بخواهیم وارد یک مغازه شویم و یک تلویزیون Full HD 3D بسیار بزرگ تهیه کنیم باید به فکر یک پخش کننده نیز باشیم تا این پخش کننده بتواند تصاویر HD و ۳D را به سمت تلویزیون ما روانه کند و آن را تغذیه نماید. برای این کار ما باید این پخش کننده ها را با استفاده از یک کابل HDMI که مخفف ۴ وژاه انگلیسی به نام های High Definition Multimedia Interface می باشد را به تلویریون متصل کنیم.